------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Velušovce

Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach vyhlásilo svojim uznesením č. 195/16 zo dňa 26. 05. 2017 v zmysle ustanovenia § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Velušovce na 11.8.2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  1. ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  2. znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
  3. spôsobilosť na právne úkony
  4. bezúhonnosť

Požadované údaje a prílohy prihlášky:

  1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón,
  2. profesijný životopis,
  3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
  4. fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. čestné prehlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
  6. písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach;

Ďalšie informácie:

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ môžu kandidáti zaslať poštou na adresu Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce alebo osobne do podateľne Obecného úradu Velušovce. Termín doručenia prihlášky: do 27.7.2017 do 15:30 hod.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 27.8.2017, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Je to deň nástupu do práce.

Pracovný pomer bude uzavretý na 5 % úväzku pracovného času.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

    Vo Velušovciach dňa  29.05.2017.    

 Podklady na stiahnutie tu.

zverejnené: 5.6.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------  

 Projekt Obce Velušovce  „U Svetlušiek“ podporený Slovenskou agentúrou životného prostredia sumou 5000 Eur v roku 2016 v rámci Programu obnovy dediny.

 -------------------------------------------------------------------------------------