Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Velušovce je Zdenka Gulíkova, je zvolená obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti.

Vykonáva kontrolu :

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

Preveruje :

 • organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na  nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

 Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí :

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • uplynutím funkčného obdobia

 Plán kontrolnej činnosti :