Záverečný účet obce za rok 2015 

Individuálna výročná správa obce Velušovce za rok 2014 

Zásady odmeňovania poslancov 

Informačný zákon