Starosta obce

Ing. Rastislav Zemánik
Narodený:  5.4.1979
Bydlisko:  Velušovce 63, 955 01

Adresa:    

Obecný úrad č. 181
955 01  Topoľčany
mob:  0911 533 726
e-mail: starosta@velusovce.sk

Zvolený za starostu obce od roku 2015 do 2018.

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.