ŠTATÚT obce VELUŠOVCE
VZN č. 3/2007

Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach

podľa ust. zák.č.369/90 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoOZ/ vydáva Obecné zastupiteľstvo toto všeobecno-záväzné nariadenie /ďalej len VZN/


§ 1 Úvodné ustanovenie

Štatút obce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako právnickej osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych predpisov a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce – sústavu jej orgánov, ich hlavné úlohy a vzťahy.


§ 2 Územie obce, symboly obce /§ 1a, 1b ZoOZ/

2.1. Obec Velušovce je samostatný, samosprávny územný celok. Jeho katastrálne územie súsedí s katastrami obcí Prašice, Závada, Jacovce, Tesáre.

2.2. Symboly obce / § 1 b ZoOZ/
Obec Velušovce má vlastné symboly a to:
ERB
VLAJKA
PEČAŤ
Podrobné a záväzné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.

2.3. ERB
a/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu a jeho úplné grafické vyobrazenie, obdobie počas ktorého chce erb používať a uhradí stanovený poplatok.
b/ Erb sa používa okrem uvedeného v § 1b/ ZoOZ aj na listinách o udelení čestného občianstva Obce Velušovce, na preukazoch poslancov OcZ, pracovníkov obce a dobrovoľníkoch hasičského a záchranného zboru.
c/ Každý je povinný na výzvu starostu obce odstrániť neoprávnene, alebo nesprávne použitý erb.

2.4. VLAJKA Obce Velušovce
a/ Vlajku Obce Velušovce možno použiť okrem uvedeného v § 1b/ ZoOZ aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení prístupných verejnosti.
b/ Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar a sníma sa z neho pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
c/ Vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice. Nesmie byť na nej žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
e/ Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

2.5. PEČAŤ obce vychádza z erbu obce, je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC VELUŠOVCE.
a/ Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy.
b/ Pečať uchováva starosta obce.

2.6. Označovanie ulíc a číslovanie stavieb
- § 2 b – 2d ZoOZ
a) Obec Velušovce neurčila názvy ulíc, stavby majú iba súpisné čísla.
b) Súpisné číslo sa stavbám určuje do poradia podľa vydaných kolaudačných rozhodnutí.


§ 3 – Obyvatelia obce /§3 ZoOZ/

3.1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na samospráve obce, okrem práv má aj voči obci povinnosti.

3.2. Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach môže udeliť tieto verejné uznania.
a) Čestné občianstvo Obce Velušovce
b) Cena Obce Velušovce
Verejné uznania a pochvaly sa udeľujú resp. odovzdávajú spravidla pri slávnostných príležitostiach, napr. pri slávnostnom zasadnutí OcZ. Evidencia sa vedie v kronike obce. Zápis obsahuje mená a hlavné údaje ocenených a stručné zdôvodnenie udeleného verejného uznania a pochvaly.

3.3 Čestné občianstvo Obce Velušovce sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. O udelení čestného občianstva rozhoduje Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. K listine prináleží vecný dar v hodnote do 70 €. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne a to v jazyku slovenskom a v jazyku pocteného.

3.4. Cena Obce Velušovce sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho  propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov,
- úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
Návrhy na udelenie ceny môžu Obecnému zastupiteľstvu vo Velušovciach predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Cenu obce Velušovce tvorí plaketa s erbom obce a vecný dar v hodnote do 60 €. K cene sa vydáva potvrdenie o jeho udelení, s uvedením mena, adresy, rodného čísla laureáta, dátum udelenia, odtlačok pečiatky obce a podpis starostu.
Cena Obce Velušovce sa môže udeliť aj opätovne tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam a odovzdá sa rodinným príslušníkom pocteného.

3.5. Kronika Obce Velušovce sa vedie v úradnom jazyku. Zápis do kroniky sa vykonáva 1 krát ročne. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta. Text zápisu do kroniky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

3.6. Pomoc obyvateľov pri mimoriadnych situáciách.
Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.


§ 4 - Spôsob zverejňovania /§ 6 ods.3),4), § 9 ods.3) ZoOZ/

4.1. Všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len VZN/ obce, ich návrhy, návrh rozpočtu a jeho zmeny, záverečný účet obce, uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva a iné dôležité dokumenty sa zverejňujú na úradnej tabuli obce umiestnenej v centre obce.

4.2. Ostatné doklady a informácie sú poskytované v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


§ 5 Financovanie a rozpočet obce  /§§ 7, 8, 9 ZoOZ/

5.1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a dotácií zo štátneho rozpočtu.

5.2. Základom finančného hospodárenia Obce Velušovce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtový proces je upravený v zákone č.523/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákone č.583/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

5.3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

5.4. Obecné zastupiteľstvo Velušovce poverilo starostu obce vykonávať rozpočtové opatrenia uvedené v § 14 ods.2 zák.č.583/04 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výdavky s ktorými sa euvažovalo uhradí predovšetkým z rezervného fondu. Zmena však nesmie prevýšiť v jednotlivom prípade sumu 663,88 € 20 000,- Sk. u bežného rozpočtu a 3319,39 € (100000,- Sk) u kapitálového rozpočtu.

5.5. Hospodárenie s majetkom Obce Velušovcee upravuje osobitná vnútorná smernica obce vyplývajúca zo zákona č.138/91 Zb. v znení noviel o majetku obcí.


§ 6 Orgány obce /§ 10 ZoOZ/

6.1. Obec Velušovce má tieto orgány:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo
c) ......stálych komisií Obecného zastupiteľstva a to:
          komisia ekonomická a správy majetku
          komisia životného prostredia a výstavby
          komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
          komisia obchodu, služieb, dopravy a verejného poriadku

6.2. V prípade potreby zriadi dočasné komisie na splnenie stanovenej úlohy.

6.3. Osobitnými komisiami, schválenými Obecným zastupiteľstvom sú:
- Komisia pre sťažnosti, ktorá vyplýva zo zákona č.152/98 Z.z. o vybavovaní sťažností a
- Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá vyplýva z ústavného zákona č 357/04 Zz.


§ 7 Obecné zastupiteľstvo / § 11, 11 a, 11 b ZoOZ/

7.1. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach na ďalšie celé volebné  obdobie sa určuje na 7 poslancov.

7.2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje najmä:
- všeobecno-záväzné nariadenia vyplývajúce z príslušných zákonov napr. o miestnych daniach a poplatku za odpady
vnútorné normy ako:
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
- Štatút obce
- Pracovný poriadok
- Zásady hospodárenia s majetkom obce
- Obeh účtovných dokladov
- Registratúrny plán a registratúrny poriadok
a ďalšie VZN a vnútorné normy ak vznikne potreba ich vydania.

7.3. Na prerokovanie obecných vecí môže zvolať obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Napr. veci súvisiacej s jej rozvojom ako je kanalizácia, výstavba nájomných bytov, ich finančné zabezpečenie a pod./. O prerokovanej problematike sa spíše zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.


§ 8 Starosta obce /§ 13, 13a, 13.b/

8.1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

8.2. Zástupca starostu zastupuje neprítomného starostu iba vo veciach nevyhnutných pre riadny chod života v obci /napr.počas dovolenky, viacdennej služobnej cesty, PN/ o čom je vopred upozornený starostom obce.

8.3. Zástupca sa min.1x do týždňa informuje o dianí v obci a na Obecnom úrade. Podpisuje doklady písomnosti, ktoré nepodpisuje starosta.

8.4. Nemá osobitne ustanovený okruh úkonov, ktorý je oprávnený vykonávať.


§ 9 Komisie obecného zastupiteľstva /§ 15 ZoOZ/

9.1.
Komisie vypracúvajú:
- stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva
- stanoviská k najdôležitejším investičným zámerom
-stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce
-iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce

Komisie v rámci svojej kontrolnej funkcie:
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti
- kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaného v obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia.

9.2. Komisia ekonomická a správy majetku zahŕňa tieto oblasti:
- ekonomická činnosť v obci - vyjadruje sa k návrhom rozpočtu obce a k jeho plneniu
- oblasť starostlivosti o obecný majetok a jeho využitie

9.3. Komisia životného prostredia a výstavby
- oblasť územného plánovania, výstavby a údržby obecného majetku vyjadruje sa k investičným zámerom a projektom v obci
- oblasť životného prostredia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, problémy v separovaní odpadov

9.4. Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
- sleduje oblasť školstva a mimoškolského vzdelávania
- v oblasti kultúrnej pomáha organizovať kultúrne podujatia, sleduje činnosť knižnice osvety
- vyjadruje sa k zápisom v obecnej kronike
- spoluorganizuje športové a kultúrne podujatia pre mládež
- pomáha zmysluplne využívať volný čas detí a mládeže
- napomáha rozvoju športu v obci
- sleduje úsek zdravotníckych služieb v obci
- sleduje úsek ochrany životného prostredia týkajúci sa kultúrnych pamiatok a ochrany prírody.
- Sleduje život dôchodcov, v prípade potreby im pomáha v ich problémoch, sleduje demografický vývoj a migráciu obyvateľstva

9.5. Komisia obchodu, služieb, dopravy a verejného poriadku
- sleduje rozvoj podnikateľského prostredia v obci
- napomáha rozvoju podnikania v oblasti výroby, služieb a cestovného ruchu
- sleduje dopravu v obci, dopravné značenia a pod.
- dbá o dodržiavanie verejného poriadku – vyjadruje sa k príp. porušeniu verejného poriadku

9.6. Obecné zastupiteľstvo schválilo 2 osobitné komisie

Komisia na prešetrovanie sťažností
Ide o komisiu ustanovenú v zmysle § 11 zákona č.152/98 Z.z.
a) Komisia je zriadená na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca Obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra
b) Na prešetrenie sťažnosti smerujúcej voči štatutárnemu orgánu právnickej osoby, ktorej je Obec Velušovce zriaďovateľom a  zamestnancov obce, je príslušný starosta obce.

9.7. Ďalšia osobitná komisia, ktorú schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona č.357/04 Z.z. je Komisia na ochranu verejného záujmu. Jej činnosť sa riadi schváleným rokovacím poriadkom komisie. Jej zloženie vyplýva z uvedeného ústavného zákona.

9.8. Zoznam členov osobitných komisií tvorí prílohu štatútu.


§10 – Obecný úrad /§ 16 ZoOZ/

10.1. Funkcia prednostu obecného úradu nie je zriadená. Jeho prácu organizuje starosta obce, ktorý pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a uznesení Obecného zastupiteľstva.

10.2. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu a komisií obecného zastupiteľstva.

10.3 Všetky rozhodnutia v správnom konaní pripravuje starosta obce.

10.4. Pracovníci obecného úradu sa zúčastňujú zasadnutí Obecného zastupiteľstva, v zmysle pracovného poriadku Obce.


§ 11 – Hlavný kontrolór /§ 18, 18a, 18 b, 18 c, 18d, 18 e, a 18 f/ a 19 ZoOZ/

11.1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Jeho úlohy vyplývajú z uvedených §§ zákona o obecnom zriadení.

11.2. Obecná polícia nie je v obci zriadená.


§ 12 – Spolupráca obcí /§ 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20 f – 21 ZoOZ/

12.1. Obec je členom združenia mikroregiónu SOTDUM /Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu/ so sídlom v Topoľčanoch, ktoré sa riadi zakladajúcou zmluvou a stanovami.

12.2. Obec je členom Regionálneho združenia miest a obcí a Tribečsko-Inoveckého regiónu (skratka TIR/.

12.3. Obec je členom  Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/.

12.4. Obec má spoločnú úradovňu z hľadiska prenosu kompetencií spolu s inými obcami na MsÚ v Topoľčanoch.


§ 13 – Záverečné ustanovenie (§ 27, 27a, - 30 ZoOZ/

13.1. Štatút Obce Velušovce je základnou právnou normou Obce Velušovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

13.2. Schválením tohto štatútu obce sa ruší doterajší platný štatút.

13.3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.Jozefína Paulovičová
starostka


Schválené dňa 15.12.2007
Obecným zastupiteľstvom vo Velušovciach č. uzn. B.
Vyvesené: 15.12.2007
Zvesené: 31.12.2007

Poznámka:
Zm
ena VZN z dôvodu zmeny na euro schválená 11.12.2008 uznesením Obecného zastupiteľstva č.B.2.