-------------------------------------------------------------------------------------  

Návrh rozpočtu príjmov pre obec Velušovce na rok 2018

zverejnené: 22.11.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------   

Návrh rozpočtu výdavkov pre obec Velušovce na rok 2018

zverejnené: 22.11.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámenie ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona číslo 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

-------------------------------------------------------------------------------------   

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Nová základňová stanica telekomunikačnej siete, O2 Slovakia s.r.o.

zverejnené: 27.9.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Delegovanie členov do okrskových volebných  komisií

zverejnené: 6.9.2017

 -------------------------------------------------------------------------------------  

Pozvánka na 18 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 10.9.2017 o 10.30hod na obecnom úrade vo Velušovciach

zverejnené: 6.9.2017 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO064/17

zverejnené: 28.8.2017

------------------------------------------------------------------------------------- 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie číslo Výst. 194/2017-002-Z - Marián Dávidík 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Pozvánka na 17 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 11.8.2017 o 18.00 hod na obecnom úrade vo Velušovciach.

zverejnené: 7.8.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------    

 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania 

-------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voličov k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 

zverejnené: 6.7.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

zverejnené: 6.7.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------  

Individuálna výročná správa obce Velušovce za rok 2016 

Podklady na stiahnutie tu.

zverejnené: 5.6.2017  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Záverečný účet obce Velušovce za rok 2016 

Podklady na stiahnutie tu.

zverejnené: 5.6.2017  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 Obec Velušovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

podľa § 9a odst. 1 písm. a odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka na prenájom pozemkov v katastri obce Závada za dodržania nasledovných súťažných podmienok:

1.Vyhlasovateľ OVS: Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, IČO: 00800112 zastúpená starostom obce Ing. Rastislavom Zemánikom, tel: 038/5390395, e-mail: starosta@velusovce.sk

2.Názov OVS: Prenájom pozemkov v katastri obce Závada

3. Predmet OVS:  prenájom nasledovných pozemkov:

a) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2540 o výmere 802 m2, k.ú. Závada, druh pozemku trvalé trávne porasty
b) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2545 o výme 450 m2, k.ú. Závada, druh pozemku trvalé trávne porasty
c) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2546 o výmere 1975 m2, k.ú. Závada, druh pozemku orná pôda
d) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2561 o výmere 3924 m2, k.ú. Závada, druh pozemku orná pôda
e) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2606 o výmere 4043 m2, k.ú. Závada, druh pozemku trvalé trávne porasty
f) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2631 o výmere 3025 m2, k.ú. Závada, druh pozemku orná pôda
g) LV č. 1387, parc. č. E-KN 2685 o výmere 6449 m2, k.ú. Závada, druh pozemku trvalé trávne porasty

4. Doba prenájmu:  Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to 10 rokov od podpísania zmluvy. Nájomné sa bude platiť ročne k 31 marcu príslušného kalendárneho roku.

5. Účel prenájmu:  uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Velušovce. Nachádzajú sa v katastri obce Závada a sú umiestnené v extraviláne obce Závada. Jedná sa o trvalé trávne porasty a ornú pôdu a účel ich využitia je prevažne na poľnohospodársky účel.

6. Výška nájomného:  Nie je určená minimálna výška nájomného za pozemky. Nájomca zabezpečí zhodnotenie pozemkov na vlastné náklady (zmulčovanie, výrub náletových drevín, atď.)

7. Podmienky účasti v súťaži:  Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby, samostatne hospodáriaci roľníci.

8. Lehota na podávanie súťažných návrhov:  Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 31.7.2017 do 11.00hod. Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1. V zapečatenom obale s označením „OVS – Prenájom pozemkov v katastri obce Závada - NEOTVÁRAŤ“

9. Kritériá pri výbere najvýhodnejšej ponuky:  kritérium pri výbere je celková cena za prenájom všetkých pozemkov spolu. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom všetkých pozemkov spolu. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku výšky nájomného za m2/rok, cenu spolu za každý pozemok a výslednú cenu za všetky pozemky spolu. Návrh musí obsahovať aj doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v súťaži podľa bodu 7.

10. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky OVS písomne v termíne do 7 dní po nadobudnutí účinnosti uznesenia z najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktorému budú výsledky predložené na schválenie.

11. Obsah súťažných návrhov:
a) cenová ponuka v zložení podľa bodu 9.
d) doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 7.

12. Ostatné podmienky:
a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez udania dôvodu a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo zrušiť súťaž, v ktoromkoľvek jej štádiu, túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom,
b) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži,
c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, alebo ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia nájomnej zmluvy obecným zastupiteľstvom,
d) účastníkom súťaže môže byť iba fyzická, právnická osoba a samostatne hospodáriaci roľník, ktorá nemá žiadnu dlžobu voči Obce Velušovce a ani organizáciám zriadeným obcou,
e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača, ak uchádzač nedodá doplnenie súťažného návrhu do 3 pracovných dní, tak bude zo súťaže vyradený,
f) tieto podmienky VOS je možné meniť a doplniť vyhlasovateľom za účelom ich spresnenia,
g) vyhlasovateľ súťaže požaduje, aby si účastník súťaže vyzdvihol podmienky VOS osobne, inak sa nemôže zúčastniť VOS,

13. Kontakt na zamestnanca obecného úradu: Ing. Rastislav Zemánik, starosta obce, tel.: 038/539 03 95, mobil: 0911 533 726, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , podávanie informácií telefonicky, osobné stretnutie je možné dohodnúť vopred telefonicky.

Vo Velušovciach dňa 26.5.2017

Podklady na stiahnutie tu.

zverejnené: 5.6.2017   

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Velušovce

Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach vyhlásilo svojim uznesením č. 195/16 zo dňa 26. 05. 2017 v zmysle ustanovenia § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Velušovce na 11.8.2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  1. ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  2. znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
  3. spôsobilosť na právne úkony
  4. bezúhonnosť

Požadované údaje a prílohy prihlášky:

  1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón,
  2. profesijný životopis,
  3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
  4. fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. čestné prehlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
  6. písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Velušovciach;

Ďalšie informácie:

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ môžu kandidáti zaslať poštou na adresu Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce alebo osobne do podateľne Obecného úradu Velušovce. Termín doručenia prihlášky: do 27.7.2017 do 15:30 hod.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 27.8.2017, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Je to deň nástupu do práce.

Pracovný pomer bude uzavretý na 5 % úväzku pracovného času.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

    Vo Velušovciach dňa  29.05.2017.    

 Podklady na stiahnutie tu.

zverejnené: 5.6.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------  

Pozvánka na 16 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 26.5.2017 o 18.00hod na obecnom úrade vo Velušovciach.

zverejnené: 24.5.2017 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 Návrh prevádzkový poriadok detského ihriska

zverejnené: 9.5.2017  

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Návrh VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

zverejnené: 9.5.2017  

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Velušovce
so sídlom: Velušovce 181, 955 01 Velušovce
IČO: 00800112
zastúpená starostom Ing. Rastislavom Zemánikom

Zverejňuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením obecného zastupiteľstva obce Velušovce č. 175/15 zo dňa 27.2.2017

ZÁMER
prenájmu majetku obce

a to pozemok v extraviláne obce Velušovce vedený na LV č. 351, k.ú. Velušovce, parcela typu C č. 684, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3920m2. Uvedený pozemok sa geometrickým plánom č. 127/2017 rozdelil na parcelu typu C č. 684/1 o výmere 3840m2 a parcelu typu C číslo 684/2 o výmere 80m2. Predmetom nájmu je novovytvorená parcela typu C číslo 684/2 o výmere 80m2.

Zámer na stiahnutie tu.

zverejnené: 9.5.2017 

  -------------------------------------------------------------------------------------

 Záverečný účet obce Velušovce za rok 2016 - návrh

zverejnené: 24.3.2017 

  -------------------------------------------------------------------------------------

 Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu "chodník pri ceste III/1726 v obci Velušovce"

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pozvánka na 15 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 27.2.2017 o 17.30hod v budove obecného úradu vo Velušovciach.

-------------------------------------------------------------------------------------  

 Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník pri ceste III/1726 v obci Velušovce

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú vo Velušovciach, na pozemku KN-C č. 1060/1 k. ú. Velušovce. Žiadateľom je Ladislav Horváth a Zlatica Horváthová, Benadická 32, 851 06 Bratislava

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, alebo elektronicky na adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.  v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov je možné nahliadnuť do 19.2.2017 na Obecnom úrade vo Velušovciach, Velušovce 181, 955 01 Velušovce a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 31.1.2017

Oznámenie o začatí správneho konania – Ladislav Horváth a Zlatica Horváthová  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania podľa paragrafu 61 stavebného zákona

------------------------------------------------------------------------------------- 

 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Bytový dom Velušovce na pozemku 1184/48 a 607/1

 -------------------------------------------------------------------------------------

 Verejná vyhláška - Rozhodnutie na dodatočné stavebné povolenie dokončenej stavby spojené s užívaním - Záhradná chata a sklad na pozemku č. 603/1

 -------------------------------------------------------------------------------------

 Pozvánka na 14 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 9.12.2016 o 18.00 hod v budove obecného úradu vo Velušovciach

------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019    - výdavky

  -------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019   - príjmy 

 -------------------------------------------------------------------------------------

Verejná Vyhláška

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a ods. 9 a § 88a ods. 7 primerane v spojení s § 58 - §56 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov - nariadenie ústneho pojednávania

Záhradná chata a sklad

 -------------------------------------------------------------------------------------   

 Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov

-------------------------------------------------------------------------------------  

 Návrh VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-------------------------------------------------------------------------------------  

 Návrh VZN č. 4/2016 o miestnych daniach

-------------------------------------------------------------------------------------  

 Návrh VZN č. 3/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

Chodník pri ceste III/1726 v obci Velušovce 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Návrh VZN č. 2/2016 Povodňový plán obce Velušovce

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velušovce 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín C-KN 5447/83 a C-KN 5229 v k.ú. Topoľčany.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Velušovce ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.2.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 1ks breza na pozemku parcela č. C-KN 5447/83 v k.ú. Topoľčany, ktorý je vo vlastníctve Mesta Topoľčany a 1ks Jaseň Štíhly, 1ks Javor Jaseňolistý, 1ks Breza Bradavičnatá a 1ks Oliva obyčajná na pozemku parcela č. C-KN 5229 v k.ú. Topoľčany, ktorý je vo vlastníctve Mesta Topoľčany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, alebo elektronicky na adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.  v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov je možné nahliadnuť do 3.3.2016 na Obecnom úrade vo Velušovciach, Velušovce 181, 955 01 Velušovce a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Vyvesené 18.2.2016

Oznámenie o začatí správneho konania – Mesto Topoľčany (77_konanie_vyrub_drevin.doc) 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh rozpočet výdavkov na rok 2016 

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočet príjmov na rok 2016

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozvánka na ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2015 o 19 hod v budove obecného úradu vo Velušovciach.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestno poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Velušovce 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Velušovce na obdobie 2015-2020 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú:

v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.  

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

---------------------------------------------------------------------------------------  

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

Obec Velušovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS)

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka

na odpredaj budovy súpisné číslo 31 na parcele číslo 1184/48 vedenej na LV č. 351, k.ú. Velušovce a pozemku parcelné číslo 1184/48 o výmere 1071 m2 v k.ú. Velušovce za účelom výstavby nájomných bytov na uvedenej parcele na náklady kupujúceho

1.Vyhlasovateľ OVS: Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, IČO: 00800112

2.Názov OVS: Bytový dom Velušovce

3. Predmet OVS: odpredaj budovy súpisné číslo 31 na parcele číslo 1184/48 vedenej na LV č. 351, k.ú. Velušovce a pozemku parcelné číslo 1184/48 o výmere 1071 m2 v k.ú. Velušovce za účelom výstavby nájomných bytov na uvedenej parcele na náklady kupujúceho.

4. Termín na podávanie ponúk:      od 15.9.2015 do 2.10.2015 do 12.00hod

5.Informácie k OVS:   Bližšie informácie k OVS si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch na adrese:
Obecný úrad Velušovce, 955 01 Velušovce 181.

6. Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Zemánik, starosta obce, tel: 038/5390395, mob: 0911 533 726.

Vo Velušovciach dňa 11.9.2015 

                                                                                                                  Ing. Rastislav Zemánik
                                                                                                                         starosta obce

 

   --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Z N Á M E N I E

O zámere obce Velušovce odpredať  svoj majetok za účelom výstavby nájomných bytov.

 

Zámer obce Velušovce vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj budovy, súpisné číslo 31, na parcele číslo 1184/48 vedenej na LV č. 351, k.ú. Velušovce a pozemku parcelné číslo 1184/48 o výmere 1071 m2 v k.ú. Velušovce za účelom výstavby nájomných bytov na uvedenej parcele na náklady kupujúceho. Nájomné byty musia spĺňať podmienky poskytnutia dotácie vo výške 40% z obstarávacej ceny z MDVaRR a úveru zo ŠFRB. Po kolaudácii bytov a pridelení finančných prostriedkov z MDVaRR a ŠFRB obec Velušovce odkúpi uvedené nájomné byty od kupujúceho.

Vo Velušovciach, dňa 27.8.2015      

                                                                                                               Ing. Rastislav Zemánik
                                                                                                               starosta obce Velušovce 

 ---------------------------------------------------------------------------------------