Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Kompetencie a poskytovane služby

Obec pri výkone samosprávy najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 •  zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 •  usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 •  utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností,
 •  zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
 •  utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obci, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú
 • kultúru a šport,
 •  plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode,* obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 •  zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 •  zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 •  vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,
 •  zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 •  plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,
 •  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.


Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec, štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 

Orgánmi obce Velušovce sú:

 •  Obecné zastupiteľstvo
 •  Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie skončí zložením sľubu novozvolených poslancov OcZ. OcZ rozhoduje o základných otázkach života obce, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení.
Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka