Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“Vytlačiť
 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“, ktoré vypracoval Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné
prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany).

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 pracovných dní od jeho
doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy možno do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania.

Obstarávateľ doručí podľa § 15 ods. 7 zákona schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa „zákona“, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu (OÚ Topoľčany, OSZP) a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

Do záverečného stanoviska z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ je možné nahliadnúť, alebo si spraviť výpis, odpis na obecnom úrade Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce v čase úradných hodín.


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Velušovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velušovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 Požiarny poriadok obce

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka